پندانه

 پندانه

اثری که زود ظاهر می‌شود

بعضی چیزها هست که اثرش در دنیا زود ظاهر می‌شود؛ یکی خدمت به پدر و مادر است یکی صله رحم.

اینها در همین دنیا اثرش ظاهر می‌شود. شاید نباشد انسانی که در زندگی خود به پدر و مادر خدمت کرده باشد و در دنیا بدبخت شده باشد.