زندگی یعنی

 زندگی یعنی


رهبر انقلاب:

در زمان جاهلیت، اَشراف عرب وقتی می‌خواستند دختر شوهر دهند، جهیزیه‌ها و مهریه‌ها درست میكردند.
 مهریه سنگین مال دوران جاهلیت است. پیامبر اکرم آن را منسوخ کرد.