زندگی یعنی

 زندگی یعنی


رهبر انقلاب:

از قناعت خجالت نکشيد. بعضي خيال ميکنند که قناعت مال آدم‌هاي فقير است و اگر آدم داشت، ديگر لازم نيست قناعت کند؛
نه، قناعت يعني در حد کفايت، انسان توقف کند.