پندانه

 پندانهپاداش آن که تو را شادمان کرد آن نیست که اندوهگینش سازی.

 نهج البلاغه

پاشو برو دست پدر و مادرت رو ببوس و همیشه مثل پروانه دورشون بچرخ، نمی دونی که چقدر لحظه لحظه زندگیشون برات استرس داشتن و غصه خوردن و آب شدن...
گوشیت رو هم وقتی دارند برات چیزی تعریف می کنند کنار بذار...
قلبشون برات می تپه و لحظه لحظه نگرانت هستند و تو همش تلگرام رو چک می کنی که ببینی کسی بهت پیام نداده؟