زندگی یعنی

 زندگی یعنی


پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم:

نزدیکترین شما به من در قیامت کسی است که با همسر خود به نیکی رفتار نماید.

وسائل الشیعه،جلد۱۲،صفحه۱۵۲