راهکار های کاهش فروپاشی خانواده

 مقالات

 

۱- پیشگیری از ایجاد اختلاف بین زن و شوهر: مهمترین عامل تداوم پیوند زن و شوهر، مهر و علاقه آنها
به یکدیگر است. این محبت در صورتی پایدار می ماند که آن دو به یکدیگر خوشبین باشند و هر یک،
دیگری را مونس و یاور خویش بداند . پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
کسی که میان زن و شوهری جدایی اندازد، غضب و لعنت خدا در دنیا و آخرت شامل حال او میشود و
سزاوار است خداوند او را در آتش بزرگ (در جهنم) اندازد و هر که قدمی در ایجاد اختلاف میان زن و شوهری بردارد، هرچند موجب جدایی آنها نشود، خشم خدا و لعنت او در دنیا و آخرت نصیب او میشود و خداوند با نظر رحمت به او نمی نگرد و هر که قدمی در جهت اصلاح رابطه میان زن و شوهری بردارد برای هر قدمی که برمی دارد یا سخنی که میگوید، ثواب یک سال عبادت که شبها به نماز و روزها به روزه بگذرد، به او عطا می کند.(1)

2- گذشت خردمندانه برای پیشگیری از طلاق؛قرآن می فرماید:
اگر زنی دریافت شوهرش با او بی مهر و از او رویگردان شده، باکی نیست که هر دو در میان خود طرح آشتی
افکنند که آشتی بهتر است؛ حال آنکه بخل و فرومایگی بر نفوس مردم غلبه دارد و اگر نیکی و پرهیزکاری کنید،
خدا به هرچه کنید، آگاه است.(2)

3- وساطت داوران؛ راهکار اسلام در این مواقع آن است که طرفین دعوا تصمیم دوباره درباره زندگی را به دست افراد دارای صلاحیت و آرامش روانی بسپارند.
4- توجه به مشکلات فرزندان؛ مشکلاتی که والدین پس از طلاق در مورد حضانت فرزند، دوری از او و تأمین مخارجش با آن مواجه میشوند، یکی از عوامل انصراف از طلاق خواهد بود.

۵ - توجه به پیامدهای اقتصادی طلاق؛ گاهی مردان با توجه به مسئولیت های اقتصادی طلاق از جدایی منصرف می شوند و به سازگاری ادامه می دهند.

۶- وقوع طلاق به نیکی و زیبایی؛ در قرآن مکرراً امر شده که وقوع طلاق باید به نیکی و با خوشرفتاری باشد در صورت پشیمانی متقاضی طلاق، این نحوه جدایی در آینده زمینه بازگشت به زندگی مشترک را سهل می سازد.

۷- ایجاد زمینه آشتی مجدد؛ براساس قوانین اسلامی، اگر طلاق به درخواست مرد باشد، زن باید در ایام عدّه در منزل شوهر زندگی کند و مستحب است در این ایام زن با به کارگیری استعدادهای زنانه خود، مرد را به سوی خویش متمایل سازد و کانون خانواده را در آخرین مرحله، ازفروپاشی کامل در امان دارد. در طول مدت عده، زن نباید از سکونت در منزل مشترک تا پایان مدت عده سر باز زند، مگر آنکه احتمال ضرر جانی یا مالی برای او وجود داشته باشد.(۳)(۴)

1- مجلسی ، بحار الانوار ، ج 73 ، ص 368-369

2- سوره نسا آیه 128

3- قانون حمایت از خانواده اعلام شررده که در طلاق رجعی و طلاق به درخواسررت مرد، ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شرراهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است که در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال میشود

4- حر عاملی ، وسایل الشیعه ، ج 22 ، ص 217

جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 113-115(به طور خلاصه)