پندانه

 پندانه

در مقابل کسی که به همسرتان بی احترامی می کند باستید.
از تلاشی که برای زندگی تان می کند قدردانی کنید.
در کارهایتان با هم مشورت کنید.
برای رسیدن به اهدافتان با هم برنامه ریزی کنید.
بیش از اندازه کار نکنید، برای با هم بودن نیز وقت بگذارید.
اگر مرتکب اشتباهی شدید، همدیگر را ببخشید.