پندانه

 پندانه

 

 همسرانی موفقند كه :

 

در گفتگو با هم صدای خود را بلند نكنند

 

 تماس چشمی‌ برقرار كنند

 

 بخوبی به حرف‌های طرف مقابل گوش كنند

 

اگر نكته‌ای را متوجه نشدند، درمورد آن محترمانه سوال کنند