ارتباط با مراجع و قوه قضاییه

1- آیت الله خامنه ای

http://www.leader.ir/fa

ارسال سوال شرعی

http://www.leader.ir/fa/istifta

آرشیو استفتائات

http://www.leader.ir/fa/archive

آرشیو استفتائات

http://farsi.khamenei.ir/treatise-index

رساله آموزشی

http://farsi.khamenei.ir/news-index?nt=56

راهنمای فتاوا

http://farsi.khamenei.ir/page?id=7102

 

2- آیت الله مکارم شیرازی

http://makarem.ir/index.aspx?lid=0

استفتائات

http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&Typeinfo=21#

ارسال سوال شرعی

http://makarem.ir/index.aspx?typeinfo=3003

رساله توضیح المسائل

http://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=30&catid=34493

 

3- آیت الله سیستانی

http://www.sistani.org/persian/

استفتائات

http://www.sistani.org/persian/qa/

ارسال سوال شرعی

http://www.sistani.org/persian/send-question/

رساله توضیح المسائل

http://www.sistani.org/persian/book/50/

 

4- آیت الله وحید خراسانی

http://wahidkhorasani.com/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

ارسال سوال شرعی

http://wahidkhorasani.com/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1

استفتائات

http://wahidkhorasani.com/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C#!/istifta/categories

رساله توضیح المسائل

http://wahidkhorasani.com/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C

5- آیت الله هاشمی شاهرودی

http://www.hashemishahroudi.org/fa

استفتائات

http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions

ارسال سوال شرعی

http://www.hashemishahroudi.org/fa/question/form

 

6- آیت الله صافی گلپایگانی

http://saafi.com/

ارسال سوال شرعی

https://saafi.com/questions

رساله توضیح المسائل

https://saafi.com/book/1619

 

7- آیت الله مظاهری

http://www.almazaheri.ir/farsi/Default.aspx

رساله توضیح المسائل

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabID=0602&BookNum=43&BookName=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%20%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85&CompileNum=21&CompileName=%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%81%D9%82%D9%87

استفتائات

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0901#h30

ارسال سوال شرعی

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?TabId=0904

8- آیت الله علوی گرگانی

http://www.gorgani.ir/index.php?changelang=fa&action=home

رساله توضیح المسائل

http://www.gorgani.ir/index.php?action=tozih_list#main-content

استفتائات

http://www.gorgani.ir/index.php?action=news_archive#main-content

9- آیت الله نوری همدانی

http://www.noorihamedani.com/en/home/

رساله توضیح المسائل

http://www.noorihamedani.com/en/categories/view/548

ارسال سوال شرعی

http://www.noorihamedani.com/en/faqs/send

 

10- آیت الله شبیری زنجانی

http://zanjani.net/index.aspx?pid=1

استفتائات

http://zanjani.net/index.aspx?pid=10486

ارسال سوال شرعی

http://q-zanjani.ir/

رساله توضیح المسائل

http://zanjani.net/index.aspx?PID=10483&CaseID=135656

 

11- آیت الله جوادی آملی

http://javadi.esra.ir/

ارسال سوال شرعی

http://javadi.esra.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C

 

12- مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

http://moshaver129.ir/

 

13- مرکز مشاوره تلفنی قوه قضائیه

تهران 129

شهرستان 09699