اگر بعد از ازدواج همسرم سوال کرد که قبلا رابطه داشته ای یا نه؟

 بعد از ازدواج  بازگویی روابط قبل از ازدواج به همسر و عکس العمل همسر  حاج آقای دهنوی