آقایی می گوید که اگر با شما خودمانی بشویم حرمت ها شکسته میشود

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی