آیا ابراز محبت مکرر در دوران عقد مشکلی ایجاد می کند؟

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی