آیا اشکال دارد زن از شوهرش بخواهد که به او بگوید دوستت دارم؟

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی