آیا بین دوست داشتن زن و محبت به خدا منافاتی وجود دارد؟

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی