آیا ذکر و دعایی وجود دارد تا محبت بین خانم و آقا زیاد شود؟

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی