از زمانی که بچه دار شدیم محبت شوهرم به من کم شده است

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی