با اینکه شب و روز تلاش می کنم ولی همسرم نشاط کافی را ندارد

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی