با اینکه شوهرم شرایط مطلوبی دارد ولی من احساسی به او ندارم

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی