با اینکه میدانم شوهرم مرا دوست دارد ولی به من محبت نمی کند

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی