به شوهرم ابراز محبت می کنم ولی پاسخ قانع کننده نمی دهد

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی