خانمم انتظار دارد در حضور خانواده ها به ایشان ابراز محبت کنم

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی