خانمم اینقدر ابراز محبت می کند که حوصله ام را سر برده است

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی