ده سال است ازدواج کرده ام ولی هنوز به همسرم نگفتم که دوستش دارم

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی