روایاتی که در مذمت محبت مرد به زن آمده را چگونه توجیح میکنید؟

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی