شما چه دعاهایی را برای ایجاد محبت بین زوجین تاکید می کنید؟

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی