شوهرم بیشتر سراغ بچه میرود و کمتر به من ابراز محبت می کند

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی