شوهرم می گوید قلبا تو را دوست دارم ولی به زبان نمی آورد

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی