انتخاب همسر صرفا بر اساس دیدگاه پدر و مادر یا انتخاب خود؟

 مسائل قبل از ازدواج  مسائل دوران خواستگاری و نامزدی  ازدواج تحمیلی یا خود تحمیلی  حاج آقای دهنوی