من وقتی به خانمم ابراز محبت می کنم ایشان خیلی خوشحال نمیشود

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی