من چه قدر باید به همسرم محبت کنم؟آیا میزان خاصی دارد؟

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی