هدیه دادن تا چه میزان در ایجاد محبت بین زوجین موثر است؟

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای دهنوی