توجه طرفین به نیازهای عاطفی یکدیگر

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای عباسی ولدی  توجه طرفین به نیازهای عاطفی یکدیگر