شوهرم از نظر مالی وضع خوبی دارد ولی به نیازهای من رسیدگی نمی کند

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای عباسی ولدی  شوهرم از نظر مالی وضع خوبی دارد ولی به نیازهای من رسیدگی نمی کند