شوهرم من را از لحاظ عاطفی تامین نمی کند

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای عباسی ولدی  شوهرم من را از لحاظ عاطفی تامین نمی کند