عدم توجه به نیازهای عاطفی زن

 بعد از ازدواج  راه های محبت کردن به همسر محبت پذیری خانم ها و روابط عاطفی  حاج آقای عباسی ولدی  عدم توجه به نیازهای عاطفی زن