آیا ارتباط غریزی با همسر در دوران بارداری اشکال شرعی دارد؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3