زن و شوهر محبت را در خواست کنند یا منتظر طرف مقابل باشند؟

 بعد از ازدواج  روابط زوجین  حاج آقای طباطبایی  زن و شوهر محبت را در خواست کنند یا منتظر طرف مقابل باشند؟