آیا مرد فقط مهم است و زن برای مرد آفریده شده است؟

 بعد از ازدواج  روابط زوجین  حاج آقای عباسی ولدی  آیا فقط مرد مهم است و زن برای مرد آفریده شده است؟