مقایسه کار کردن آقایان در بیرون و کار کردن خانم ها در منزل2

 بعد از ازدواج  روابط زوجین  حاج آقای عباسی ولدی  آیا زن وظیفه دارد در منزل کار کند؟  4