بد دهنی زن و کتک خوردن زن از مرد

 بعد از ازدواج  روابط زوجین  حاج آقای عباسی ولدی  بد دهنی و تنبیه فیزیکی بین زوجین  بد دهنی زن و کتک خوردن زن از مرد