بددهنی مرد نسبت به خانواده همسرش

 بعد از ازدواج  روابط زوجین  حاج آقای عباسی ولدی  بد دهنی و تنبیه فیزیکی بین زوجین  بددهنی مرد نسبت به خانواده همسرش