شوهرم من را به شدت کتک می زند و می گوید که قرآن گفته است

 بعد از ازدواج  روابط زوجین  حاج آقای عباسی ولدی  بد دهنی و تنبیه فیزیکی بین زوجین  شوهرم من را به شدت کتک می زند و می گوید که قرآن گفته است