آیا در طول 9 ماه بارداری نمی توانم برای رفع غرایزم به همسرم نزدیک شوم؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3