آیا زیاده روی در ارتباطات زناشویی قابل تعدیل است؟ و علت آن چیست؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3