از وقتی باردار شدم شوهرم به من توجهی نداره و برای رفع غرایزش به من نزدیک نمی شود

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3