اگر غسل ضرر داشت می توان تا آخر وقت صبر نکرد و تیمم کرد؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3