اگر مرد اصرار بر رابطه از طریق حرام داشته باشد وظیفه زن چیست؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3