اگر مرد در دوران عادت ارتباط برقرار کند و فرزندی به وجود بیاید آیا این فرزند نامشروع است؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3