اگر مرد هر 4 ماه یکبار نزدیک نشود برای عقد زوجیت اتفاقی می افتد؟

 بعد از ازدواج  احکام و مسائل زناشویی  حاج آقای دهنوی  روابط زناشویی  روابط زناشویی3