یکی از علل افزایش طلاق عدم رضایتمندی در روابط جنسی است

 بعد از ازدواج  طلاق  حاج آقای عباسی ولدی  یکی از علل افزایش طلاق عدم رضایتمندی در روابط جنسی است